Agenda 13 september 2021

Agenda 13 september 2021

De volgende bijeenkomst is op maandag 13 september 2021 en zal nog steeds digitaal plaatsvinden. Aanvang 17:00.

De spreker is Deltacommissaris Peter Glas, verantwoordelijk voor de totstandkoming en monitoring van het Deltaprogramma, met als onderwerp:

Klimaatrisico’s: hoe houden we Nederland veilig, leefbaar en bewoonbaar?

De Nederlandse delta is kwetsbaar voor de gevolgen van zeespiegelstijging, wateroverlast, droogte, overstromingen en laagwaters vanuit rivieren. Door klimaatverandering neemt de kans op deze extreme gebeurtenissen toe evenals de mogelijke gevolgen in termen van schade, slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting. Voorbeelden hiervan in Nederland zijn de zomerdroogtes van 2018-2020 (gepaard gaande met hitterecords) en de wateroverlast en overstromingen deze zomer in Limburg.

In het Deltaprogramma werken rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen aan maatregelen om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering, en daarmee leefbaar en bewoonbaar te houden voor huidige en toekomstige generaties. Deltacommissaris Peter Glas is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Deltaprogramma en voor het bewaken van de voortgang van de uitvoering. Op 13 september gaat hij in op de genoemde klimaatrisico’s en de wijze waarop het Deltaprogramma hierop anticipeert.