Kijk vanuit brede welvaart naar oplossingen coronacrisis

Kijk vanuit brede welvaart naar oplossingen coronacrisis

CPB, 28 mei 2020 | Het herstelbeleid van het kabinet moet brede welvaart als uitgangspunt nemen. Hierbij zijn de gezondheid en economie belangrijk, maar gaat het ook om andere zaken die mensen belangrijk vinden: onderwijs, veiligheid, de toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van onze leefomgeving en sociale gelijkheid. Dit schrijven het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een briefadvies aan het kabinet.

 

Het is belangrijk juist nu vanuit het oogpunt van brede welvaart over oplossingen na te denken om te voorkomen dat economische sectoren, bevolkingsgroepen of de realisatie van gestelde klimaatdoelen op achterstand raken. De planbureaus wijzen er ook op dat de crisis kansen biedt om reeds in gang gezette veranderingen te versnellen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of in de zorg, het onderwijs en ten aanzien van meer duurzaamheid. Positieve effecten van de coronacrisis als schonere lucht, een stillere leefomgeving, digitaal werken, verminderde drukte en de herwaardering van publieke diensten geven ook een doorkijk naar mogelijke alternatieven. De planbureaus adviseren na te gaan waar synergiekansen benut kunnen worden. Bijvoorbeeld door te kiezen voor herstelmaatregelen die niet alleen bijdragen aan gezondheid, maar ook aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Kwetsbare groepen
Net als de tijdelijke werkgroep Sociale Impact voor Kwetsbare Groepen en de SER-denktank wijzen de planbureaus op het belang van het beschermen van kwetsbare groepen en sectoren in onze samenleving. Ze benoemen de kwetsbaarheid van zzp-ers en van werknemers zonder vaste aanstelling en werkenden in sectoren die door corona in moeilijkheden zijn gekomen en waar herstel voorlopig niet te verwachten is. Ook is extra aandacht nodig voor herstel van ondersteuning in het sociaal domein, mensen met een kwetsbare mentale gezondheid, mogelijke leerachterstanden bij jongeren en problemen in de asielketen.

Binnenkort volgt een tweede advies van SCP, CPB en PBL aan het kabinet over het gebruik van het OV en de schaarse ruimte. Net als bij het eerste advies levert het RIVM input aan vanuit zijn specifieke expertise.

Citaat uit het briefadvies:

“Het doel van het herstelbeleid kan niet een samenleving zijn waarin mensen altijd en overal anderhalve meter afstand tot elkaar moeten blijven houden. Dat is niet wat mensen willen en ze zien het zeker niet als een `nieuw normaal’. Dergelijke terminologie suggereert dat een tijdelijke maatregel een permanent karakter krijgt. Dat mensen zichzelf en elkaar kunnen beschermen tegen overdracht van het coronavirus moet het doel zijn in de opstartfase waarin het coronavirus zich opnieuw kan doen gelden. In die fase zal een manier van samenleven gevonden moeten worden die voldoende onderlinge bescherming biedt en waarin het bij besmetting duidelijk is op welke hulp gerekend mag worden. Tegelijkertijd is de opstartfase een overgangsperiode op weg naar de fase van herstel naar een post-coronasamenleving. In die herstelfase gaat het om meer dan gezondheid alleen: langeretermijndoelen voor onze economie, leefomgeving en samenleving zijn dan evenzeer richtinggevend voor beleid. De planbureaus adviseren daarom niet de nadruk te leggen op een noodzakelijke situatie voor de korte termijn, maar op het wenselijk langetermijnperspectief van een gezonde, veerkrachtige en duurzame samenleving.”

 

 

Klik hier voor het artikel

Naar alle uit de media berichten