Wie zijn wij

Netwerk van netwerken

Het Nationaal Netwerk Risicomanagement is een besloten netwerk van mensen uit diverse delen van de samenleving, die ervaringen uitwisselen en met elkaar reflecteren over veiligheid en risico’s.

We zijn tevens een netwerk van netwerken: er zijn diverse organisaties en netwerken in Nederland actief op het gebied van risicomanagement. De meeste van deze organisaties en netwerken hebben een vertegenwoordiger in het Nationaal Netwerk Risicomanagement.

Het NNR startte in 2005 als een informele organisatie op intiatief van prof. dr. Peter B. Boorsma, werkzaam aan de Universiteit Twente, die in  diezelfde tijd begon met de bouw van de masteropleiding Risicomanagement aan de UT. De andere Founding Fathers waren Rob Ellermeijer van E&Y en Erik van Marle van NARIS.

In 2012 werd het NNR een echte vereniging. Het eerste bestuur bestond uit Peter Boorsma, voorzitter, Erik van Marle, secretaris en Rob Ellermeijer, penningmeester. Het huidige bestuur telt vijf leden: Aukje Hassoldt, voorzitter, Simone van Dijk, secretaris, Wimjan Bos, penningmeester, Anne Verbeeck, algemene zaken en Elsabé Willeboordse, programmacommissie.

Het NNR organiseert 5 á 6 keer per jaar een bijeenkomst (van 17:00 – 20:00) met sprekers van buiten of vanuit de eigen kring. De leden betalen contributie voor de kosten van de organisatie.

Onze doelen

Netwerk uitbreiden

Verschillende organisaties op het gebied van risicomanagement koppelen binnen de vereniging teneinde de communicatie en kennisdeling te bevorderen;

Aanwakkeren

De bevordering van het vakgebied Risicomanagement met speciale aandacht voor integrale veiligheid;

Kruisbestuiving kennis

De verspreiding van kennis, zowel wetenschappelijke als beleidsmatige en van praktijkervaringen;

Horizon verbreden

De onderlinge uitwisseling van kennis, ervaring en inzicht tussen de leden en genodigden;

één plus één is drie

De onderlinge steun bij het organiseren van congressen, seminars, lezingen en gastcolleges, e.d.;

Samen organiseren

De onderlinge afstemming van data en onderwerpen bij het organiseren van activiteiten;